Klachten

Klachten
Hoewel alles er op gericht is om te voorkomen dat er klachten zijn omtrent CIVO of klachten over certificaathouders, kan het voorkomen dat u een klacht hebt.
We vernemen deze klachten graag en zullen deze afhandelen conform de daarvoor geldende procedure.
Daarnaast willen we er van leren om herhaling te voorkomen.
Een klacht dient schriftelijk te worden ingediend bij de algemeen secretaris.
De klacht kan per post of per -mail worden ingediend.
Mondelinge klachten kunnen niet in behandeling worden genomen.
De klacht wordt behandeld door de klachtencommissie. De algemeen secretaris zorgt voor de coördinerende werkzaamheden en de formele afhandeling.
Kosten gemoeid met de klacht moeten in principe door de klager en beklaagde worden gedragen.
De verdeling van de kosten wordt vastgesteld bij de uitspraak.
Tegen de uitspraak is geen beroep mogelijk.

Klachtenprocedure

Doel
Het bieden van een procedure voor het behandelen van klachten over besluiten van het CIVO bestuur alsmede klachten over de adviezen en werkzaamheden van gecertificeerde orgeladviseurs. Naar deze procedure wordt verwezen in de Certificeringsregeling Orgeladviseur hoofdstuk 8, Klachten.

Mogelijke sancties gecertificeerde orgeladviseurs

  • Aantekening
  • Berisping
  • Schorsing of intrekking certificaat

Toelichting
 Aantekening. Een aantekening wordt door CIVO in het dossier van de adviseur opgenomen, maar wordt niet openbaar gemaakt.
 Schorsing. Onder schorsing wordt verstaan het tijdelijk opschorten van de geldigheid van een certificaat totdat opnieuw of alsnog aan de gestelde
voorwaarden wordt voldaan. De periode van schorsing wordt vermeld op de website. De “vervaldatum”van het certificaat wordt dan vervangen door de term “geschorst tot…. “
 Intrekking
Onder intrekking wordt verstaan het beëindigen van de geldigheid
van een certificaat vóórdat de vastgestelde geldigheidstermijn is verlopen. Op de website komt op “vervaldatum”van het certificaat te staan “ingetrokken”. Deze vermelding blijft de gehele oorspronkelijke geldigheid van het certificaat staan. De betreffende persoon mag het certificaat niet meer gebruiken en wordt verzocht deze in te leveren bij het bestuur van CIVO

Redenen
Het gebruik van een certificaat is aan regels gebonden. De certificaathouder is getoetst aan de normen voor het vakgebied en wordt geacht te werken conform het beroepsprofiel. Indien achteraf blijkt dat de certificaathouder hieraan niet voldoet of voldeed, kan het CIVO-bestuur op advies van de klachtencommissie een certificaat schorsen. In ernstige gevallen kan dit reden zijn tot intrekking van het certificaat. Wanneer een schorsing niet leidt tot adequate verbetering of het opnieuw voldoen aan de eisen kan dit eveneens leiden tot intrekking. Een adviseur krijgt een aantekening in het dossier als de behandelde klacht niet van die zwaarte is dat CIVO schorsing of intrekking gerechtvaardigd acht, maar waarvan CIVO het wel belangrijk vindt een signaal aan de adviseur af te geven.
Ook kan de sanctie van berisping worden toegepast bij de derde aantekening.

Download
Klachtenregeling
Klachtenformulier